Pokud jsou někde dva verše, byl jeden vybrán v Havířově a druhý v Orlové.

Sbor

Odpustím jim jejich nepravost a jejich hřích už nebudu připomínat. Jeremjáš 31,34

Na chviličku jsem před tebou skryl svou tvář, ve věčné lásce se však nad tebou slituji. Izajáš 54,8

Orlová

Nejde o to, jak se dívá člověk. Člověk se dívá očima, Hospodin však hledí srdcem. 1.Samuelova 16,7

Chválu vzdejte Hospodinu, protože je dobrý, jeho milosrdenství je věčné. Žalm  107,1

Mládež

Ze všech stran jsi mi však, Hospodine, štítem, tys má sláva, ty mi zvedáš hlavu. Žalm 3,4

Vlídná odpověď odvrací rozhořčení, kdežto slovo, které ubližuje, popouzí k hněvu. Přísloví 15,1

Dorost

Poznáš, že já jsem Hospodin, že se nezklamou ti, kdo skládají svou naději ve mne. Izajáš 49,23

Drž mé kroky ve svých stopách, aby moje nohy neuklouzly. Žalm 17,5

Besídka

Buďte k sobě navzájem laskaví, milosrdní, odpouštějte si navzájem, jako i Bůh v Kristu odpustil vám. Efezským 4,32

Staršovstvo

Bůh svým andělům vydal o tobě příkaz, aby tě chránili na všech tvých cestách. Žalm 91,11

Hudebníci (skupina, Cross band)

Ukládejte si poklady v nebi, kde je neničí mol ani rez a kde je zloději nevykopávají a nekradou. Matouš 6,20

Moje ovce slyší můj hlas, já je znám, jdou za mnou a já jím dávám věčný život. Nezahynou na věky a nikdo je z mé ruky nevyrve. Jan 10,27-28

Diakonie

Bázeň před Hospodinem napomíná k moudrosti, slávu předchází pokora. Přísloví 15,33

Duchovní obnova

Usiluj o spravedlnost, zbožnost, víru, lásku, trpělivost, mírnost. 1.Timoteovi 6,11

 

Club Cross - mládež

Klub mládeže 15-25 let

Sobota 17:00
Havířov/Orlová

 

Cross Band

Hudební aktivita mládeže

Úterý 18:30 - 19:30
Havířov

 

Klub Dorostu

Klub pro dorost 9-15 let

Pátek 17:00 - 19:00
Havířov/Orlová

 

Studium Bible

Skupinka studia Bible

Úterý 18:00 -19:00
Orlová